HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ NĂM 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Thực hiệnCông văn số 842/ĐHHL-TCTTr ngày 22 tháng 11 năm 2023 của trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2023, ngày 04 tháng 12 năm 2023 Bộ môn GDTC – Tâm lý đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2023.

Để chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2023, Lãnh đạo Bộ môn đã yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động trong Bộ môn viết Báo cáo tự đánh giá chất lượng viên chức, lao động và các hồ sơ liên quan đến công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động theo năm.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Hồng– Trưởng Bộ môn triển khai Quy chế đánh giá, xếp loạichất lượng viên chức, người lao động, đặc biệt là tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động theo năm.

Tại Hội nghị, từng cán bộ, giảng viên trình bày báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng của bản thân. Các thành viên tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan.

Sau phần trình bày báo cáo tự đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và đóng góp ý kiến bổ sung của tất cả các đồng chí trong bộ môn, Lãnh đạo Bộ môn đã tham mưu với Nhà trường về mức xếp loại cụ thể đối với từng viên chức, người lao động.

Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của Bộ môn diễn ra theo đúng hướng dẫn.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, Hội nghị Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động đã thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, viên chức của Bộ môn đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, từ đó có kế hoạch và giải pháp cụ thểđể thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng trong thời gian tiếp theo./.