Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hiện Hướng dẫn số 223-HD/ĐU ngày 09 tháng 03 năm 2022 của BTV Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) và Công văn số 248/CV- ĐU ngày 12 tháng 5 năm 2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng uỷ Trường Đại học Hoa Lư, sáng ngày 03/6/2022, Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đợt 1 năm 2022.

Đợt sinh hoạt chính trị về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, giảng viên trong Bộ môn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; từ đó phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên, giảng viên trong quá trình triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng – Bí thư Chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của đợt sinh hoạt chính trị về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Để cán bộ, đảng viên, giảng viên trong chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý nhận thức đầy đủ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Vũ Thị Hồng đã trình bày tóm tắt chuyên đề 2 “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XIII).

Từ nội dung trên, các đồng chí đảng viên, giảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận các nội dung về: Xây dựng lề lối, tác phong trong công việc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Kỷ cương, trách nhiệm cải cách hành chính tại Bộ môn; Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá người học. Trong các báo cáo tham luận, các đồng chí đảng viên, giảng viên trong chi bộ đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, từ đó đã đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thông qua Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã giúp Chi bộ và các đảng viên trong chi bộ tự kiểm điểm, tự liên hệ về trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, nhấn mạnh đến công tác phê bình và tự phê bình của các cán bộ đảng viên chi bộ trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh hơn nữa việc thường xuyên đưa nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân và tăng cường công tác giám sát đảng viên để nâng cao chất lượng Chi bộ./