NGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Bộ môn Tâm lý - Giáo dục tiến hành nghiệm thu ngân hàng đề thi

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 của Bộ môn GDTC - Tâm lý, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã triển khai xây dựng ngân hàng đề thi cho hai học phần: Giáo dục học đại cương (sử dụng để tổ chức thi học phần cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, trình độ ĐH, CĐ) và Tâm lý học tiểu học (sử dụng để tổ chức thi học phần cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ ĐH, CĐ). Với mỗi ngân hàng đề, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã tổ chức 4 lượt sinh hoạt chuyên môn để góp ý và nghiệm thu ngân hàng đề thi, kịp thời đưa vào sử dụng trong kỳ thi kết thúc học phần từ học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Một số hình ảnh trong buổi góp ý, nghiệm thu Ngân hàng đề thi Giáo dục học đại cươngNGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THINGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

NGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Một số hình ảnh trong buổi góp ý, nghiệm thu Ngân hàng đề thi Tâm lý học tiểu họcNGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

NGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI