NGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Bộ môn Tâm lý - Giáo dục tổ chức Hội nghị nghiệm thu Ngân hàng đề thi Tâm lý học đại cương dành cho sinh viên D13, C27 ngành Giáo dục Mầm non

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2020 - 2021 của Bộ môn GDTC - Tâm lý, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã triển khai xây dựng ngân hàng đề thi Tâm lý học đại cương, sử dụng để tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên khóa D13, C27 ngành Giáo dục Mầm non. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã tổ chức 3 lượt sinh hoạt chuyên môn để góp ý hoàn thiện và nghiệm thu ngân hàng đề thi, kịp thời đưa vào sử dụng trong kỳ thi kết thúc học phần năm học 2020 - 2021.

NGHIỆM THU NGÂN HÀNG ĐỀ THI TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Các bài đã đăng