BỘ MÔN GDCT-TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC ĐỢT 1, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn GDTC-Tâm lý tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học đợt 1, học kỳ I, năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-ĐHHL, ngày 15/11/2018 của trường Đại học Hoa Lư về việc rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã chỉ đạo hai nhóm chuyên môn thực hiện rà soát quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học đợt 1, học kỳ I, năm học 2020-2021. Mỗi giảng viên đã thực hiện việc rà soát và báo cáo bằng văn bản về nhóm chuyên môn. Sau khi hai nhóm chuyên môn tiến hành Hội nghị rà soát độc lập, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị toàn thể vào ngày 13/01/2021, tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

1. Đánh giá về quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học;

2. Đánh giá mức độ đảm bảo mục tiêu, chuẩn đầu ra trong thiết kế đề kiểm tra, đề thi, bài thực hành;

3. Đánh giá việc thực hiện các đề kiểm tra, đề thi, bài thực hành với quy định trong đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt.

BỘ MÔN GDCT-TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC ĐỢT 1, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị đã phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế của quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học các khóa D10, D11, D12, C25, C26 và D8LT. D9LT từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá người học của Bộ môn.

BỘ MÔN GDCT-TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC ĐỢT 1, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021