HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Bộ môn GDTC-Tâm lý tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, học kỳ II, năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-ĐHHL của trường Đại học Hoa Lư ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã chỉ đạo các nhóm chuyên môn rà soát quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, học kỳ II, năm học 2019-2020. Sau khi hai nhóm chuyên môn tiến hành rà soát, ngày 03 tháng 7 năm 2020, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị toàn thể, tập trung vào một số nội dung: thiết kế bài kiểm tra, đánh giá; tiêu chí đánh giá; sự tương thích giữa mục tiêu, chuẩn đầu ra với nội dung đánh giá,...

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Nhóm Giáo dục thể chất

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Nhóm Tâm lý - Giáo dục

Hội nghị đã phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế của quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học; từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá người học của Bộ môn.

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020