BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 182-KH-ĐHHL ngày 21/8/2023 về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, từ ngày 07 - 08/9/2023, Bộ môn GDTC – Tâm lý đã Tổ chức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên môn đầu năm học 2023 – 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 182-KH-ĐHHL ngày 21/8/2023 về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên, từ ngày 07 - 08/9/2023, Bộ môn GDTC – Tâm lý đã Tổ chức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên môn đầu năm học 2023 – 2024.

Mục đích của việc tổ chức tổ chức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên môn nhằm: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của viên chức – lao động của Bộ môn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, các quy chế, quy định của Trường Đại học Hoa Lư; Giúp viên chức, lao động nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh Ninh Bình hiện nay; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Hoa Lư.

Nội dung cốt lõi của đợt tổ chức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên môn: Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục quán triệt chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chuyên đề công tác năm 2023 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” của Tỉnh ủy Ninh Bình; Tuyên truyển về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua. Đặc biệt, đợt sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên môn tập trung thảo luận về công tác chuyên môn năm học 2023 – 2024 của Nhà trường và Bộ môn, từ đó xác định mục tiêu và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ môn, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Các giải pháp cơ bản được chỉ ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ môn bao gồm:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ, giảng viên, nhân viên của Bộ môn. Mỗi đồng chí giảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, tự học, tự bồi dưỡng, xây dựng tập thể đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ...

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nêu cao trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí lãnh đạo cũng như mỗi đồng chí giảng viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, phù hợp chuyên môn, sở trường cá nhân đảm bảo hiệu quả công việc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ.

Giảng viên tích cực tham gia giảng dạy đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chất lượng giờ dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tham gia công tác đảm bảo chất lượng.

Tích cực tự học, tự rèn luyện, tham gia các đợt tập huấn của nhà trường đạt hiệu quả nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Tích cực tham gia NCKH, có các công bố khoa học trong các Tạp chí khoa học của Nhà trường và các cơ sở khác;

Xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo; tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như trong phân công lao động đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ; Cán bộ, giảng viên tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu trong năm học 2023 – 2024 có 1 – 2 giảng viên đi học nghiên cứu sinh.

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, cácđồng chí giảng viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cũng như trong quản lý sinh viên…