BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-ĐHHL ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị viên chức và lao động năm học 2023 - 2024, Bộ môn GDTC - Tâm lý đã tiến hành Hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động cấp Bộ môn vào ngày 28/8/2023. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Bộ môn

Xem thêm

BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUÝ II NĂM 2023

Chiều ngày 19/06/2023, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động quý II năm 2023.

Xem thêm

CHI BỘ BỘ MÔN GDTC – TÂM LÝ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VỀ TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Ngày 05/6/2023 Bộ môn GDTC – Tâm lý tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xem thêm

BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Bộ môn GDTC – Tâm lý, chiều ngày 12/06/2023, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua và tổng kết năm học 2022 - 2023 tại Văn phòng Bộ môn

Xem thêm

BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Bộ môn GDTC – Tâm lý, chiều ngày 12/06/2023, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua và tổng kết năm học 2022 - 2023 tại Văn phòng Bộ môn

Xem thêm

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐ ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị các Tổ Công đoàn và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 14/3/2023, Tổ Công đoàn Bộ môn GDTC – Tâm lý tổ chức Hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Xem thêm

BỘ MÔN GDTC-TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Bộ môn GDTC – TL, chiều ngày 13/06/2022, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua và tổng kết năm học 2021 - 2022 tại Văn phòng Bộ môn.

Xem thêm