Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021

Danh sách các lớp được khảo sát năm học 2020 - 2021

SttLớp_Tên phiếuGhi chú
1C25 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
2C26 MN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
3C26 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
4D10 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
5D10 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
6D10 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
7D10 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
8D10 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
9D10 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
10D10 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
11D10 VNH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
12D11 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
13D11 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
14D11 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
15D11 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
16D11 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
17D11 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
18D11 VNH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
19D12 Du lịch_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
20D12 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
21D12 MN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
22D12 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
23D12 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm