Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021 - 2022

Danh sách các lớp được khảo sát năm học 2021 - 2022

SttLớp_Tên phiếuGhi chú
1D11 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
2D11 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
3D11 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
4D11 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
5D11 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
6D11 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
7D11 VNH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
8D12 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
9D12 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
10D12 MN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
11D12 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
12D12 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
13D13 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
14D13 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
15D13 MN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
16D13 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
17D13 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
18D13 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
19D14 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
20D14 KHTN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
21D14 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
22D14 LSĐL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
23D14 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
24D14 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
25D14 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
26D14 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
27D14 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
28D14 TH3_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
29D14 TH4_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
30D14 TH5_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV

Tin tiêu điểm