Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 -2020

Danh sách các lớp được khảo sát năm học 2019 - 2020

SttLớp_Tên phiếuGhi chú
1D9 VNH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
2D9 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
3D9 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
4D9 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
5D9 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
6D9 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
7D9 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
8D9 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
9D10 VNH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
10D10 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
11D10 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
12D10 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
13D10 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
14D10 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
15D10 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
16D10 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
17D11 VNH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
18D11 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
19D11 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
20D11 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
21D11 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
22D11 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
23D11 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
24C25 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
25D8 MNA_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV

Tin tiêu điểm