Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2022 - 2023

SttLớp_Tên phiếuGhi chú
1D12 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
2D12 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
3D12 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
4D12 TH_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
5D12 MN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
6D13 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
7D13 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
8D13 MN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
9D13 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
10D13 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
11D13 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
12D14 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
13D14 KHTN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
14D14 KT_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
15D14 LSĐL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
16D14 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
17D14 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
18D14 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
19D14 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
20D14 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
21D14 TH3_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
22D14 TH4_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
23D14 TH5_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
24D15 DL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
25D15 KHTN_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
26D15 KT1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
27D15 KT2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
28D15 LSĐL_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
29D15 MN1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
30D15 MN2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
31D15 QTKD_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
32D15 TH1_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
33D15 TH2_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV
34D15 TH3_Phiếu khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV

Tin tiêu điểm