CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHHL ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Hoa Lư

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Tiếng Anh; Bộ môn Công nghệ thông tin

Xem thêm