NGHIÊN CỨU SINH PHẠM ĐỨC THUẬN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP CƠ SỞ

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Khoa Sau đại học, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã diễn ra Hội đồng Cơ sở đánh giá luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. Chủ tịch hội đồng là GS Nguyễn Hòa, thư ký Hội đồng là PGS TS Nguyễn Thúy Nga.

NCS Phạm Đức Thuận đã thực hiện đề tài nghiên cứu “Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh thông qua dự án tại một trường đại học ở Việt Nam” (Promoting learner autonomy for non-English majors though project work in a Vietnamese university). Trong nghiên cứu này, các dự án học tập được áp dụng vào giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất với mục đích do mức độ biến đổi tính tự chủ của sinh viên ở bốn khía cạnh (1) kỹ thuật - technical, (2) tâm lý - psychological, (3) chính trị phê phán - political-critical, và (4) văn hóa xã hội - sociocultural. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên đã có những thay đổi trong các khía cạnh của tính tự chủ khi tham gia làm dự án học tập. Sinh viên sử dụng nhiều chiến lược học tập khác nhau, sinh viên có thái độ nghiêm túc trong học tập đồng thời có biểu hiện mong muốn học tập nhiều hơn, sinh viên được thực hiện quyền chọn lựa và quyết định nhiều hơn trong khi thực hiện dự án, sinh viên cũng tương tác và cộng tác nhiều hơn để đạt được mục tiêu học tập.

Sau phần trình bày nội dung luận án của nghiên cứu sinh trước Hội đồng Đánh giá là phần trao đổi góp ý của các thành viên Hội đồng cho nghiên cứu sinh, và phần giải trình của nghiên cứu sinh. Kết thúc buổi bảo vệ, Chủ tịch Hội đồng đã công bố kết quả. Theo đó, nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại hội đồng cấp cơ sở. Hội đồng đánh giá luận án đã có những đóng góp về mặt lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đồng thời có giá trị thực tiễn khi áp dụng dụng thành công phương pháp dạy học theo dự án để tăng cường tính tự chủ cho sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ

NGHIÊN CỨU SINH PHẠM ĐỨC THUẬN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ TẠI CẤP CƠ SỞ

NGHIÊN CỨU SINH PHẠM ĐỨC THUẬN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ TẠI CẤP CƠ SỞ

NGHIÊN CỨU SINH PHẠM ĐỨC THUẬN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ TẠI CẤP CƠ SỞ

TS CNTT: 0966563186