CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo.

1. Trưởng khoa: ThS. Đào Sỹ Nhiên

- Số điện thoại: 0982.789.293;

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của khoa theo chế độ của Trưởng đơn vị và quy định của các cấp. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách toàn bộ hoạt động của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Chi bộ, Đảng ủy các cấp.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Xây dựng chiến lược, kế hoach dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của khoa.

+ Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo do khoa quản lý.

+ Công tác nghiên cứu khoa học.

+ Công tác tuyển sinh; Công tác truyền thông; Cổng thông tin điện tử của khoa.

+ Công tác thi đua – khen thưởng.

- Trực tiếp báo cáo với lãnh đạo trường về các kiến nghị đề xuất của đơn vị.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo thuộc lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo.

- Ủy quyền cho một đồng chí phó khoa điều hành hoạt động của khoa khi đi công tác vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

2. Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Hồng Tuyên

- Số điện thoại: 0978436468;

- Giúp đồng chí Trưởng khoa phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Bộ môn tiếng Anh.

+ Hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh, Trường Đại học Hoa Lư.

+ Công tác kết nối phục vụ cộng đồng.

+ Phối hợp Tổ công đoàn khoa để bảo vệ, chăm lo những quyền và lịch ích hợp hợp pháp đối với viên chức thuộc khoa.

- Thay mặt Trưởng khoa quản lý và điều hành các hoạt động của khoa khi Trưởng khoa đi vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu, Trưởng khoa phân công.

3. Phó Trưởng khoa: ThS. Đồng Thị Thu

- Số điện thoại: 0917.355.569;

- Giúp đồng chí Trưởng khoa phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Trực tiếp phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin.

+ Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học.

+ Công tác quản lý chất lượng thuộc khoa.

+ Công tác chính trị - HSSV (gồm công việc kết nối với cựu sinh viên).

- Quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa khi đồng chí Trưởng khoa, Phó trưởng khoa Nguyễn Thị Hồng Tuyên đi vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu, Trưởng khoa phân công

Giảng viên Bộ môn

1. Bộ môn Tiếng Anh

TT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Hồng Tuyên

Phó trưởng khoa

0978436468

2

ThS. Mai Thị Thu Hân

Trưởng Bộ môn

0982304678

3

TS. Phạm Đức Thuận

Phó trưởng Bộ môn

0912778116

4

ThS. Dương Thị Ngọc AnhGiảng viên0914196509

5

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên

0912141228

6

ThS. Đặng Thanh ĐiềmGiảng viên0974682456

7

ThS. Đinh Thị Thu Huyền

Giảng viên, Chủ nhiệm CLB tiếng Anh, Chủ nhiệm lớp

0915677805

8

ThS. Nguyễn Thị Hoàng HuếGiảng viên, Tổ trưởng tổ công đoàn bộ phận0983094229

9

ThS. Nguyễn Thị Miền

Giảng viên, PCN CLB tiếng Anh

0984947228

10

ThS. Phạm Thanh Tâm

Giảng viên

0338048548

11

ThS. Đinh Thị Thùy Linh

Giảng viên

0977374516

12

ThS. Nguyễn Thị Thúy Huyền

Giảng viên

0379350000

13

ThS. Bùi Thị Nguyên

Giảng viên

0945269769

14

ThS. Nguyễn Thị Liên

Giảng viên, GĐ TT Ngoại ngữ - Tin học

0978950361

15

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên

0395104140

16

ThS. Hoàng Thị Tuyết

Giảng viên

0919135923

17

ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu

Giảng viên

0942933794

2. Bộ môn Công nghệ thông tin

TT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

ThS. Đào Sỹ Nhiên

Trưởng khoa

Ngoại ngữ - CNTT

0982789293

2

ThS. Đồng Thị Thu

Phó trưởng khoa

0917355569

3

ThS. Đặng Thị Thu Hà

Phó trưởng bộ môn

0912900903

4TS. Vũ An HảiGiảng viên CNTT0916096333

5

ThS. Nguyễn Tất Thắng

Giảng viên CNTT

0916141499

6

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên CNTT

0966563186

7

ThS. Phạm Thị Thanh

Giảng viên CNTT,

PGĐ TT Ngoại ngữ - Tin học

0983597981

8

ThS. Bùi Thị Tuyết

Giảng viên CNTT,

CB TT Ngoại ngữ - Tin học

0987736221

9

ThS. Lã Đăng Hiệp

Giảng viên CNTT,

CB Phòng QLCL

0976613869

10

ThS. Phạm Xuân Nguyện

Giảng viên CNTT,

CB TT Ngoại ngữ - Tin học

0978030999

11

ThS. Hoàng Cao Minh

Giảng viên CNTT,

CB Phòng HC - QT

0988469969

12

ThS. Phùng Thị ThaoGiảng viên CNTT

0832468239

13ThS. Vũ Thị Quyên

Giảng viên CNTT

CB Phòng ĐT-QLKH

0938432640

TS CNTT: 0966563186