TS VŨ AN HẢI - GIẢNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA NHÀ TRƯỜNG PHÁT BIỂU VỀ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIDEO PHÁT BIỂU CỦA TS VŨ AN HẢI - GIẢNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS CNTT: 0966563186