CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHHL ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Hoa Lư

1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ sở, chuyên môn vững chắc và kỹ năng thực hành về công nghệ thông tin; đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và phát triển các ứng dụng về công nghệ thông tin; có tư duy và phương pháp luận khoa học; có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có năng lực học tập suốt đời, dễ dàng hoà nhập trong môi trường làm việc mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin của xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

PO1: Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học chính trị, pháp luật để vận dụng vào quá trình học tập, nghiên cứu và công việc thực tiễn.

PO2: Có kiến thức chuyên môn vững chắc về công nghệ thông tin để tạo ra các giải pháp và sản phẩm CNTT theo định hướng ứng dụng CNTT vào thực tiễn và việc làm.

1.2.2. Về kỹ năng

PO3: Có năng lực giải quyết yêu cầu thực tiễn về CNTT, đưa ra ý tưởng, giải pháp và xây dựng các ứng dụng CNTT khoa học, hiệu quả.

PO4: Có kỹ năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm đủ để làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

1.2.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm

PO5: Có năng lực tự chủ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực CNTT.

1.3. Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

+ Lập trình viên: Người trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ như phần mềm, hệ thống thông tin,…

+ Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, đảm bảo an ninh mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính;

+ Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin;

+ Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ, trong đó

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 29 tín chỉ

(Không tính các môn GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 33 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành và chuyên ngành: 46 tín chỉ

+ Bắt buộc: 36 tín chỉ

+ Tự chọn: 10 tín chỉ

- Khối kiến thức bổ trợ: 08 tín chỉ.

- Thực hành, thực tập và tốt nghiệp: 14 tín chỉ

2.2. Khung chương trình đào tạo

Xem chi tiết tại:/media/27/uffile-upload-no-title27170.pdf

TS CNTT: 0966563186