BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUÝ II NĂM 2023

Chiều ngày 19/06/2023, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động quý II năm 2023.

Thực hiện Kế hoach công tác năm 2023; Thực hiện Công văn số 406/ĐHHL – TCTTr ngày 09/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động Quý II/2023, chiều ngày 19/06/2023, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động quý II năm 2023.

BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUÝ II NĂM 2023Mở đầu, đồng chí Trưởng Bộ môn – chủ toạ Hội nghị đã tóm tắt quy định; tiêu chí đánh giá chất lượng viên chức, người lao động theo Quý của Trường Đại học Hoa Lư; Nêu quy trình thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động. Tiếp theo, từng đồng chí cán bộ, giảng viên, nhân viên trình bày bản tự đánh giá, xếp loại cá nhân. Các thành viên tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến với phần tự đánh giá, xếp loại Quý II năm 2023 của từng viên chức, lao động. Trong Hội nghị, các đồng chí viên chức, người lao động đã mạnh dạn đóng góp ý kiến cho tất cả các đồng chí trong Bộ môn, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong các quý tiếp theo.

Căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động theo quy định, Hội nghị đã tiến hành đánh giá chất lượng cho từng viên chức, người lao động; sau đó tập thể lãnh đạo đã thống nhất xếp loại cho từng viên chức, lao động. Đồng thời, Hội nghị cũng đề nghị Nhà trường về mức độ xếp loại viên chức đối với các viên chức là quản lý của Bộ môn.

Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động Quý II/2023 của Bộ môn GDTC - TL được tiến hành một cách khoa học, đảm bảo đúng quy định, quy chế, quy trình và hướng dẫn của Nhà trường.