HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NGÀNH QTKD

TIêu chuẩn

Minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Link

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo

Link

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

Link

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

Link

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học

Link

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

Link

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên

Link

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học

Link

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Link

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng

Link

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

Link

Cơ sở dữ liệu

Link

Toàn văn báo cáo và danh mục minh chứng

Link

Tin tiêu điểm