NGHIÊN CỨU CỦA TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ Q2 SCOPUS

Tiến sĩ Phạm Đức Thuận, Giảng viên tiếng Anh đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng các công cụ của Google vào việc giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Hoa Lư. Nghiên cứu đã được trình bày trong bài báo khoa học có tiêu đề “University Students’ Perceptions of Google Tools in Learning English Courses Online”. Bài báo đã được đăng trên tạp chí “International Journal of Emerging Technologies in Learning” số 13, tháng 7 năm 2023. Tạp chí này được xếp hạng Q2 SCOPUS.

Tóm tắt của nghiên cứu như sau:

“Những gián đoạn do đại dịch COVID-19 đã kích thích việc sử dụng các công cụ công nghệ để học ngoại ngữ trực tuyến ở các cấp học tại Việt Nam, đặc biệt là ở bậc Đại học. Nhiều trường đại học đã chọn các công cụ kỹ thuật số của Google làm giải pháp công nghệ cho việc giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít nghiên cứu về nhận thức của sinh viên đại học về việc sử dụng các công cụ của Google trong bối cảnh học tiếng Anh trực tuyến. Nghiên cứu này nhằm khám phá nhận thức của sinh viên đại học về hiệu quả của việc sử dụng các công cụ của Google (cụ thể là Google Classroom, Google Forms, Google Meet và Google Sites) như một giải pháp công nghệ kết hợp để học tiếng Anh trực tuyến trong giai đoạn cuối của đại dịch tại Trường Đại học Hoa Lư, một đại học ở miền bắc Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện trong năm học 2021–2022, với 128 sinh viên không chuyên tiếng Anh tham gia các khóa học tiếng Anh tổng quát trực tuyến. Một câu hỏi thang đo Likert do Google Biểu mẫu tạo đã được phân phát để thu thập phản hồi từ sinh viên và các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 11 sinh viên để thu thập thêm dữ liệu chuyên sâu. Kết quả tổng thể đã chứng minh rằng các sinh viên đánh giá tích cực các công cụ Google được áp dụng là công cụ hiệu quả để hỗ trợ việc học tiếng Anh trực tuyến. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sinh viên nữ có nhận thức cao hơn sinh viên nam về sự dễ dàng sử dụng của các công cụ. Hơn nữa, sinh viên năm thứ nhất đồng ý nhiều hơn sinh viên năm thứ hai về hiệu quả của các công cụ trong việc tăng cường tham gia học tập.”

Dưới đây là đường link của bài báo:

https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/39857/13543

TS CNTT: 0966563186