LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN Tuần từ 14/1 đến 19 tháng 1 năm 2019

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

14/1

- Các lớp học theo TKB

-8h30 Giao ban chuyên môn

- Các lớp học theo TKB

- Các khoa bộ môn sinh hoạt chuyên môn

3

15/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

4

16/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

-14h Họp BGK hội thi NVNN, và BTK.

5

17/1

- Các lớp học theo TKB

- Hội thi NVNN tại nhà H2.

- Các lớp học theo TKB

6

18/1

- Các lớp học theo TKB

- Tập huấn TTSP cho khóa D9

- Các lớp học theo TKB

- Tập huấn TTSP cho khóa D8, C23

7

19/1

- Các lớp học và thi theo lịch

- Các lớp học và thi theo lịch

- Các lớp học bù sáng thứ 5.

CN

20/1

- Các lớp học và thi theo lịch

- Các lớp học và thi theo lịch