LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN tuần từ 7/1 đến 13 tháng 1 năm 2019

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

7/1

- Các lớp học theo TKB

- 7h15 Sinh hoạt CT đầu tháng

-8h30 Giao ban chuyên môn

- Các lớp học theo TKB

- Các khoa bộ môn sinh hoạt chuyên môn

3

8/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

4

9/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

5

10/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

6

11/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

7

12/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

CN

13/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB