GIỚI THIỆU

I. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học của trường Đại học Hoa Lư là phòng Đào tạo của trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình.

Hiện nay, phòng có 10 cán bộ, giảng viên và chuyên viên, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 07 giảng viên và chuyên viên. Về trình độ chuyên môn có 01 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ và 01 Cử nhân.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học là đơn vị có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực: công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy; công tác xây dựng chương trình đào tạo và mở ngành đào tạo mới; công tác quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ trong trường Đại học Hoa Lư; công tác sở hữu trí tuệ và hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hằng năm của Trường.

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy chế, quy định về tuyển sinh, đào tạo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế phát triển Trường.

- Xây dựng đề án, phương án, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; thành lập Ban tuyên truyền tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn, tổ chức phân công chuyên môn đầu năm học; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo hệ chính quy hàng năm; tổ chức quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nề nếp giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên theo thời khóa biển; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác kiến tập, thực tập sư phạm, thực tập nghề cho sinh viên hệ chính quy; xây dựng kế hoạch và tổ chức cho sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp; tổ chức lễ xướng danh và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy.

- Theo dõi, thống kê khối lượng giờ dạy của giảng viên hàng năm; căn cứ điều kiện đội ngũ giảng viên cơ hữu và chương trình đào tạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức mời cán bộ, giảng viên ngoài trường thỉnh giảng hoặc ký hợp đồng lao động giảng dạy thêm đối với giảng viên, chuyên viên trong trường theo quy định.

- Chủ trì xây dựng quy định và triển khai tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên hàng năm.

- Tổ chức quản lý, vận hành phần mềm quản lý đào tạo đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về công tác tuyển sinh, đào tạo.

- Hợp tác với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Làm nhiệm vụ thư ký, thường trực ban tuyên truyền tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng xét công nhận giá trị, khối lượng học tập; Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo về công tác tuyển sinh, đào tạo theo quy định.

2.2. Công tác xây dựng chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu xã hội để xây dựng, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo đảm bảo tính khoa học, hiện đại, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch mở mới các ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

- Định kỳ phối hợp với các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung Chuẩn đầu ra môn học, chương trình đào tạo, ngành đào tạo theo quy định.

2.3. Công tác quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Trường.

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong Trường triển khai thực hiện quy chế, quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm.

- Tổ chức hướng dẫn giảng viên, viên chức và sinh viên đăng ký triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; thành lập Hội đồng tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tổng hợp kết quả xét duyệt, trình Hiệu trưởng ký Quyết định phê duyệt triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu; cuối năm, thành lập Hội đồng tổ chức nghiệm thu, đánh giá, xếp loại theo quy định.

- Tổ chức quản lý, theo dõi toàn bộ các hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường; yêu cầu các đơn vị và cá nhân chủ trì hoặc tham gia các công trình đề án, dự án, đề tài khoa học công nghệ trong và ngoài trường báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về khoa học công nghệ.

- Tổ chức biên soạn và xuất bản Thông báo khoa học, Tạp chí khoa học của Trường theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để tăng nguồn thu cho Trường.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định.

2.4. Công tác sở hữu trí tuệ:

- Xây dựng các văn bản quy định về sở hữu trí tuệ; cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ. Tổ chức hướng dẩn, kiểm tra về việc tổ chức thực hiện của các đơn vị và cá nhân trong Trường sau khi văn bản được Hiệu trưởng phê duyệt và kế ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thúc pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Đăng ký và triển khai các thủ tục về quyền sở hữu các công trình khoa học, phát minh, sáng chế đã được nghiệm thu và công nhận của các đơn vị và cá nhân trong Trường.

- Quản lý và hỗ trợ chuyern giao các tài sản sở hữu trí tuệ để tăng nguồn thu cho Trường.

2.5. Công tác hợp tác quốc tế:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hằng năm về hợp tác quốc tế của Trường.

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động hợp tác quốc tế.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trường tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cho giảng viên, viên chức; điều phối các chương trình đào tạo, các khóa tập huấn quốc tế, các chương trình hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên với đối tác nước ngoài; đề xuất giảng viên, viên chức đi công tác và học tập ở nước ngoài; quản lý các đoàn ra và đoàn vào theo quy định.

- Quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế, các bài báo quốc tế; tổ chức phiên dịch, biên dịch các tài liệu và soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế do Hiệu trưởng giao.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III. Nhân sự

1. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: TS. Lâm Văn Năng

Phó Trưởng phòng: ThS. Trương Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Văn Cường

2. Các bộ phận trực thuộc

- Bộ phận Quản lý đào tạo

- Bộ phận Quản lý khoa học

- Bộ phận Tuyển sinh

- Bộ phận Nghiệp vụ

IV. Những thành tích nổi bật

Phòng liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến của trường, mỗi năm có từ 2-3 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đồng thời đã nhận được nhiều Bằng khen và các danh hiệu thi đua:

- Năm 2010 được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010;

- Năm 2009 và năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

- Các năm 2008; 2010; 2011; 2014; 2016 được Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

- Năm 2011; 2013 được Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong các năm học 2010-2011; 2012-2013.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hàng năm đều được cấp trên khen tặng về những đóng góp cho nhà trường:

- Năm 2007, có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

- Năm 2008, có 1 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen;

- Năm 2009, có 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen;

- Năm 2010, có 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

- Năm 2011 có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba;

- Năm 2012, phòng có 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

- Năm 2013 có 1 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen;

- Năm 2015 có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

- Năm 2016 có 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

V. Địa chỉ liên hệ

Nhà A2, Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại liên hệ: 02293.892.701

Email: daotao@hluv.edu.vn

Tin tiêu điểm