Thông tin hoạt động

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về công tác đào tạo hệ chính quy và hoạt động khoa học- công nghệ của toàn trường.

1.Hoạt động của công tác đào tạo, tuyển sinh

-Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch mở mã ngành, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và các kế hoạch chuyên môn khác.

- Tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh hàng năm của trường, đảm bảo đạt kết quả tốt cả về số lượng và chất lượng. Quá trình tổ chức tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động dạy – học; chủ trì tổ chức hoạt động thực tập nghề; xây dựng kế hoạch và giám sát việc giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh trong trường học theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, đảm bảo cả về khối lượng, chất lượng và hiệu quả công việc.

- Quản lý chặt chẽ, nghiêm túc kết quả dạy, học, thi của toàn bộ sinh viên trong trường đối với tất cả các khóa học. Việc quản lý điểm, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, quản lý hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

2. Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ

- Lầm tốt công tác tổ chức, quản lý và kết hợp hoạt động dạy - học với nghiên cứu khoa học. Đơn vị đã tham mưu cho nhà trường tập trung chỉ đạo,tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học với định hướng: Nghiên cứu khoa học phải đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng hiện nay của nhà trường, của địa phương và góp phần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ giảng dạy cả về mặt trí thức cơ bản lẫn phương pháp dạy học, giáo dục.

- Đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường trong những năm gần đây đi vào ổn định và có chuyển biến tốt cả về số lượng, chất lượng. Cải tiến các khâu xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai, nghiệm thu đánh giá,…theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu.