LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (tuần từ 17/12 đến 22 tháng 12 năm 2018)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

17/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

-8h00 giao ban chuyên môn

- Các khoa bộ môn sinh hoạt chuyên môn

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

3

18/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- 8h00 họp HĐTS 2019 (P301)

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

4

19/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

7h30’ Tập huấn toàn trường XDCH (H1)

- Các lớp học theo thời khóa biểu

5

20/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

6

21/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

7

22/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

CN

23/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch