Cơ cấu tổ chức của Phòng ĐT – QLKH

Hiện nay, Phòng được biên chế 10 người gồm 01 Phó Trưởng phòng phụ trách, 02 Phó Trưởng phòng, 07 giảng viên, chuyên viên. Về trình độ chuyên môn có 02 TS và 08 Thạc sỹ.

Danh sách cán bộ phòng Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Lý lịch khoa học

1

Dương Trọng Luyện

Phó trưởng phòng phụ trách

0985.914.383

dtluyen@hluv.edu.vn

2

Phan Thị Hồng Duyên

Phó Trưởng phòng

0915.302.728

pthduyen@hluv.edu.vn

3

Hoàng Đức Hoan

Phó Trưởng phòng

0914.265.583

hdhoan@hluv.edu.vn

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giảng viên

0983.268.166

ntmngoc@hluv.edu.vn

5

Vũ Thị Quyên

Giảng viên

0938.432.640

vtquyen@hluv.edu.vn

6

Phùng Thị Thao

Giảng viên

0832.468.239

ptthao@hluv.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên

0915.137.007

ntthao@hluv.edu.vn

8

Phạm Văn Cường

Giảng viên

0984.148.845

pvcuong.pdt@hluv.edu.vn

9

Phạm Xuân Nguyện

Giảng viên

0978.030.999

pxnguyen@hluv.edu.vn

Lý lịch khoa học

10

Trương Ngọc Dương

Giảng viên

0908.552.204

tnduong@hluv.edu.vn

Nhiệm vụ các thành viên:

1. Phó trưởng phòng phụ trách: TS. Dương Trọng Luyện

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng Đào tạo – QLKH.

- Quản lý cán bộ, theo dõichỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ trong phòng;

- Tổ chức/phân công soạn thảo tất cả các văn bản liên quan đến công tác quản lý đào tạo, NCKH như quy chế, quy định, quyết định, công văn, kế hoạch, thông báo…trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng trong năm học;

- Làm thủ tục xin cấp và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ;

- Phụ trách công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng;

- Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường.

- Quản lý các phần mềm, chương trình đào tạo; xây dựng chương trình

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH phân công.

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Đức Hoan

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và P. Trưởng phòng phụ trách về các mảng công tác được phân công;

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác;

- Phụ trách công việc quản lý kết quả đào tạo.

- Theo dõi việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ; trực tiếp quản lý phân hệ Quản lý điểm trên phần mềm để phục vụ việc quản lý quá trình học tập của sinh viên, việc xét điều kiện thi học phần, tổng hợp, thống kê báo cáo xét lên lớp, xét tốt nghiệp, làm bảng điểm các hệ đào tạo chính quy.

- Quản lý máy viết bằng và tổ chức việc viết bằng cho sinh viên sau tốt nghiệp.

- Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các công việc tuyển sinh, thi tốt nghiệp, học quốc phòng -an ninh của sinh viên theo sự phân công của phụ trách phòng.

- Tổng hợp, làm báo cáo công tác tháng của phòng về Phòng Tổ chức - Tổng hợp.

- Tham gia công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng;

- Tham mưu cho P. Trưởng phòng phụ trách các công việc liên quan đến tổ chức, triển khai quản lý đào tạo.

- Kiêm nhiệm Phó bí thư chi bộ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

3. Phó Trưởng phòng: TS. Phan Thị Hồng Duyên

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và P.Trưởng phòng phụ trách về các mảng công tác được phân công;

- Phụ trách mảng nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường.

- Kiêm nhiệm công tác đảng (đảng ủy viên, Bí thư chi bộ), công tác công đoàn (Ủy viên BCH công đoàn trường).

- Phụ trách mảng thực tập sư phạm thường xuyên và rèn nghề.

- Tham mưu cho P. Trưởng phòng phụ trách về công tác nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

4. Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Tham gia quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo.

- Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng của nhà trường.

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạchrèn nghiệp vụ sư phạm, thực tập, thi nghiệp vụ sư phạm.

- Tham gia công tác tuyển sinh;

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tài chính phục vụ công việc chuyên môn của trường và của phòng.

- Kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn bộ phận.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

5. Giảng viên: ThS. Phạm Văn Cường

- Quản lý hồ sơ và thực hiện các thủ tục cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm cho các khóa; hệ đào tạo chính quy.

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Tham gia các công việc xây dựng và triển khai kế hoạch rèn nghiệp vụ sư phạm, thực tập, thi nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia công việc hành chính trong xây dựng chương trình đào tạo, lập hồ sơ mở ngành đào tạo.

- Tham gia các nhiệm vụ: tuyển sinh, giáo dục quốc phòng, xét tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

6. Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thảo

- Làm công tác hành chính giáo vụ.

- Quản lý hồ sơ nhập học của sinh viên.

- Thực hiện nhiệm vụ thu nhận, tổng hợp, kiểm tra hành chính, lưu giữ Đề cương chi tiết các học phần giảng dạy của giảng viên.

- Tổng hợp giờ dạy, tính tăng giờ cho giảng viên.

- Thu nhận, tổng hợp, lưu giữ các loại văn bản đến và đi trong phòng.

- Dự trù và chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của phòng và các hoạt động do phòng chủ trì tổ chức (thực tập, thi, tuyển sinh, …).

-Giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

7. Giảng viên: ThS. Phùng Thị Thao

- Khai thác, sử dụng phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ, cập nhật thông tin dữ liệu của phần mềm.

- Hỗ trợ cố vấn học tập, giáo vụ khoa xem xét chỉnh sửa điểm của sinh viên trên phần mềm.

- Cập nhật, quản lý và sử dụng, đề xuất các lỗi phát sinh phần mềm tuyển sinh phục vụ công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo các lớp chính quy.

- Tham gia công tác tuyển sinh;

- Tham gia quản lý nghiên cứu khoa học, thực tập nghề và tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

8. Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Quyên

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ; thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động của phần mềm quản lý đào tạotín chỉ như: cập nhật thông tin dữ liệu, triển khai hoạt động đến các đơn vị trong trường.

- Cập nhật, quản lý và sử dụng phần mềm tuyển sinh phục vụ công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thực tập nghề.

- Tổng hợp việc phân công chuyên môn toàn trường.

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

9. Giảng viên: ThS. Trương Ngọc Dương

- Cùng với lãnh đạo phòng thực hiện việc xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý kết quả đào tạo, lập các thống kê, báo cáo về kết quả học tập của sinh viên.

- Trực tiếp quản lý bảng điểm điều kiện và bảng điểm thi học phần các khóa, hệ đào tạo.

- Tổng hợp, quản lý các loại danh sách sinh viên đăng ký học lại, sinh viên thôi học, dừng học, bảo lưu.

- Xếp thời khóa biểu các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy.

- Sắp xếp thời khóa biểu các lớp và theo dõi việc thực hiện giờ dạy các lớp Liên thông.

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

10. Giảng viên: ThS. Phạm Xuân Nguyện

- Quản trị hệ thống phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ; thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động của phần mềm đào tạo tín chỉ như: cập nhật thông tin dữ liệu; triển khai hoạt động đến các đơn vị; đề xuất và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần trên mạng.

- Thành viên ban biên tập Website nhà trường.

- Tham gia mảng nghiên cứu khoa học (sắp xếp lịch hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học…).

- Tổng hợp kết quả và in bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên liên thông.

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Tin tiêu điểm