Cơ cấu tổ chức của Phòng ĐT – QLKH

Hiện nay, Phòng được biên chế 09 người gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 giảng viên, 03 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn có 01 TS, 07 Thạc sỹ và 01 Cử nhân.

Danh sách cán bộ phòng Đào tạo - QLKH:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lâm Văn Năng

Trưởng phòng

0918.819.586

2

Trương Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

0908.552.204

3

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giảng viên

0983.268.166

4

Vũ Thị Quyên

Chuyên viên

0938.432.640

5

Lương Thị Thu Giang

Giảng viên

0936.433.154

6

Phạm Văn Cường

Giảng viên

0984.148.845

7

Lương Thị TúGiảng viên0987.782.282
8Đỗ Thị Thùy LinhChuyên viên0944.227.992
9Dương Huyền TrangChuyên viên0944.227.992

Nhiệm vụ các thành viên:

1. Trưởng phòng: TS. Lâm Văn Năng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng Đào tạo - QLKH.

- Quản lý cán bộ, theo dõi chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ trong Phòng.

- Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Phòng trong năm học.

- Làm thủ tục xin cấp và quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý máy in văn bằng chứng chỉ.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách, tham gia công tác tuyển sinh.

- Kiêm nhiệm công tác đảng (Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quyết định phân công của Lãnh đạo Trường.

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Trương Ngọc Dương

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và Trưởng phòng về các mảng công tác được phân công;

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác;

- Phụ trách công tác đào tạo: tổ chức kế hoạch đào tạo trong năm học, tổ chức việc quản lý điểm, quá trình học tập của sinh viên, việc xét điều kiện thi học phần, xét lên lớp, xét tốt nghiệp, xác nhận bảng điểm hệ chính quy; công tác thực tập nghề, học quốc phòng - an ninh của sinh viên…..

- Phụ trách, tham gia công tác tuyển sinh

- Phụ trách công tác cố vấn học tập

- Tổng hợp, làm báo cáo công tác tháng của phòng về Phòng Tổ chức

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

3. Giảng viên: ThS. Phạm Văn Cường

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và Trưởng phòng về các mảng công tác được phân công;

- Phụ trách mảng Công tác quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ, Công tác sở hữu trí tuệ:

+ Soạn thảo chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Trường

+ Triển khai, theo dõi, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm trong Trường.

- Xây dựng các văn bản quy định, triển khai các hoạt động về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong Trường triển khai thực hiện.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ.

- Tham mưu cho Trưởng phòng về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

4. Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch rèn nghiệp vụ sư phạm, thực tập, thi nghiệp vụ sư phạm.

- Tham gia công tác tuyển sinh;

- Tham gia thu nhận hồ sơ, văn bản liên quan đến hoạt động KHCN

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Chủ rà soát việc thực hiện kế hoach đào tạo trong toàn trường, tổng hợp giờ dạy, tính tăng giờ cho giảng viên

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tài chính phục vụ công việc chuyên môn của phòng.

- Dự trù và chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của phòng và các hoạt động do phòng chủ trì tổ chức (thực tập, thi, tuyển sinh, …).

- Kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn bộ phận.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

5. Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Quyên

- Cập nhật, quản lý và sử dụng phần mềm tuyển sinh phục vụ công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu các văn bản báo cáo, số liệu… liên quan đến tuyển sinh theo chức năng của Phòng.

- Tham gia thu nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh.

- Trực tiếp tư vấn, trả lời tuyển sinh trên điện thoại và các nền tảng xã hội

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

6. Giảng viên: Lương Thị Thu Giang

- Phụ trách công tác xác minh văn bằng chứng chỉ

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đào tạo: cập nhật thông tin dữ liệu trên phần mềm đào tạo, tổng hợp việc phân công chuyên môn toàn trường; xếp lớp và theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo của giảng viên và sinh viên của các lớp, các khóa; quản lý các loại danh sách sinh viên đăng ký học lại, học ghép, dừng học, bảo lưu, việc đạt chuẩn đầu ra của sinh viên …

- Phụ trách cố vấn học tập;

- Tham gia tổng hợp giờ dạy, giờ nghiên cứu khoa học tính tăng giờ cho giảng viên.

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

7. Giảng viên: Lương Thị Tú

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ nhập học của sinh viên chính quy và sinh viên cao đẳng, đại học.

- Thu nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh.

- Tham gia công tác tuyển sinh.

- Trực tiếp tư vấn và giải quyết thắc mắc của học sinh và phụ huynh về tuyển sinh tại phòng Tư vấn, tuyển sinh.

- Trực tiếp tư vấn và trả lời tuyển sinh trên điện thoại, zalo và trên trang facebook nhà trường.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

8. Chuyên viên: Đỗ Thị Thùy Linh

- Quản trị hệ thống phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ; thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động của phần mềm đào tạo tín chỉ như: cập nhật thông tin dữ liệu; triển khai hoạt động đến các đơn vị; đề xuất và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm. Định kỳ sao lưu dữ liệu, định kỳ sau khi kết thúc kỳ học. Nếu có phát sinh sữa chữa thì phải sao lưu lập biên bản. (Chịu trách nhiệm chính)

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần trên mạng.

- Khai thác, sử dụng phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ, cập nhật thông tin dữ liệu của phần mềm.

- Trực tiếp quản lý điểm, bảng điểm các khóa, hệ đào tạo theo sự phân công của đồng chí Dương

- Phụ trách cổng thông tin điện tử;

- Tham gia tổng hợp kê khai giờ dạy và NCKH toàn trường của giảng viên.

- Sắp xếp thời khóa biểu các lớp và theo dõi việc thực hiện giờ dạy các lớp chính quy

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy.

- Làm công tác hành chính giáo vụ.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

9. Chuyên viên: Dương Huyền Trang

- Thu nhận, tổng hợp hồ sơ về hoạt động KHCN, sở hữu trí tuệ

- Tham gia các hoạt động tuyển sinh theo chức năng của Phòng khi được trưởng Phòng giao nhiệm vụ

- Tham gia giám sát nề nếp dạy và học các lớp hệ chính quy

- Thực hiện các công tác khác khi được phân công.

Tin tiêu điểm