LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (Tuần từ 12 đến 18 tháng 11 năm 2018)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

12/11

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Các khoa bộ môn sinh hoạt chuyên môn

- Các lớp học theo thời khóa biểu.

3

13/11

- 7h30’ Giao ban chuyên môn

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Các lớp học theo thời khóa biểu

4

14/11

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Các lớp học theo thời khóa biểu

5

15/11

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 2018

- Các lớp học theo thời khóa biểu

6

16/11

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Các lớp học theo thời khóa biểu

7

17/11

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Các lớp học theo thời khóa biểu

CN

18/11

- Các lớp học theo thời khóa biểu

- Các lớp học theo thời khóa biểu