LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (Tuần từ 24/12 đến 29/12 năm 2018)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

24/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các khoa bộ môn sinh hoạt chuyên môn

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

3

25/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- 8h00 giao ban chuyên môn (P301)

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

4

26/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học theo thời khóa biểu

5

27/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

6

28/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- 8h họp Ban chỉ đạo, Tổ soạn thảo XD chương trình, P301

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

7

29/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

CN

30/12

- Các lớp học và thi theo kế hoạch

- Các lớp học và thi theo kế hoạch