LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN Tuần từ 21/1 đến 26 tháng 1 năm 2019

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

21/1

- Các lớp học theo TKB

-8h00 Giao ban chuyên môn

- Các lớp học theo TKB

- Các khoa bộ môn sinh hoạt chuyên môn

3

22/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

4

23/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

5

24/1

- Các lớp học theo TKB

- 8h00 Hội nghị TKNCKH, và NVNN

- Các lớp học theo TKB

- Các đơn vị nộp danh sách SV đăng ký chương trình 2.

6

25/1

- Các lớp học theo TKB

- Các lớp học theo TKB

- Tập huấn TTSP cho khóa D8, C23

7

26/1

- Các lớp học và thi theo lịch

- Các lớp học và thi theo lịch

CN

27/1

- Các lớp học và thi theo lịch

- Các lớp học và thi theo lịch