HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ năm học 2014 - 2015 đến nay Bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt được một số kết quả trong các hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học, sách và tài liệu phục vụ đào tạo.

* Danh sách một số bài báo đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành:

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Chỉ số

1

Giải pháp an toàn thông tin và xác thực RSA SECURID cho hệ thống web quản lý điểm sinh viên.

Đặng Thị Thu Hà

Lê Khánh Dương

Đào Sỹ Nhiên

Phạm Thị Thanh

Đồng Thị Thu

Tạp chí Khoa học Công nghệ-Trường Đại học Thái Nguyên

ISBN: 1859-2171

Số 6, Tr. 79-83, năm 2006

2

Giải pháp an toàn thông tin trong Internet of things

Đặng Thị Thu Hà

Đào Sỹ Nhiên

Tạp chí khoa học Công nghệ và môi trường-Bộ công an

Năm 2016

3

Giải pháp an toàn thông tin khi sử dụng Wifi cho sinh viên các trường Đại học

Đặng Thị Thu Hà

Bùi Thị Tuyết

Báo Giáo dục & Thời đại- Bộ giáo dục

Năm 2016

4

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong tối ưu hóa kết cấu dàn thép

Đặng Thị Thu Hà

Bùi Thị Tuyết

Tạp chí xây dựng-Bộ xây dựng

Năm 2016

5

Giải pháp an toàn thông tin khi sử dụng wifi cho sinh viên các trường Đại học

Đặng Thị Thu Hà

Bùi Thị Tuyết

Báo Giáo dục & Thời đại- Bộ giáo dục

Năm 2016

6

Nghiên cứu tiếp cận học máy cho bài toán so khớp ontology thí nghiệm với các ontology kiến trúc và xây dựng

Phạm Thị Thanh

Bùi Thị Tuyết

Tạp chí Xây dựng

Số: 6/2016

Mã ISSN: 0866-0762

(Trang 186)

7

Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số mở rộng và khả năng ứng dụng trong quy hoạch xây dựng

Phạm Thị Thanh

Phùng Thị Thao

Tạp chí Xây dựng

Số: 6/2016

Mã ISSN: 0866-0762

(Trang 195)

8

Ứng dụng công cụ Quizizz trong giảng dạy và học tập học phần Tin học đại cương cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư.

Đồng Thị Thu

Phùng Thị Thao

Bùi Thị Tuyết

Tạp chí Giáo dục

Số đặc biệt
Kỳ 2 tháng 4/2021

(ISSN 2354-0753)

(Trang 191)

9

Giải pháp xác thức RSA SECURID cho trang web quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nguyễn Tất Thắng

Đặng Thị Thu Hà

Tạp chí Bộ xây dựng

ISSN 0866-0762

Số 55/ 2016

10

Sử dụng thủy vân thuận nghịch để bảo vệ cơ sở dữ liệu điểm thi trắc nghiệm trên máy tính tại trường Đại học Hoa Lư

Lã Đăng Hiệp

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Thị Thu Hà

Tạp chí Thiết bị giáo dục

ISSN 1859-0810

Số 185

Kỳ2-tháng1/2019

11

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Nguyễn Tất Thắng

Đặng Thị Thu Hà

Lã Đăng Hiệp

Tạp chí Thiết bị giáo dục

ISSN 1859-0810

Số 245

Kỳ2-tháng7/2021

12

A New Improved Term Weighting Scheme for Text Categorization

Phạm Xuân Nguyện

Lê Quang Hiêu

Springer, Cham

978-3-319-02740-1

13

Giải pháp xác thực RSA SECURID cho trang web quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phạm Xuân Nguyện

Đặng Thị Thu Hà

Nguyễn Tất Thắng

Bùi Thị Tuyết

Bộ xây dựng

ISSN 0866-0762

14

Ứng dụng Visual Basic xây dựng bài giảng trên PowerPoint để tăng tính sư phạm tương tác trong dạy học ở đại học

Trương Ngọc Dương, Phùng Thị Thao, Vũ Thị Quyên

Dạy và học ngày nay

ISSN 1859 2694

Số Kì 1- 4/2019,Tr. 86-89

15

Ứng dụng CNTT trong kiểm tra đánh giá hoạt động tự học môn Tin học đại cương ở trường Đại học Hoa Lư

Phùng Thị Thao, Trương Ngọc Dương, Vũ Thị Quyên

Dạy và học ngày nay

ISSN 1859 2694

Số Kì 1- 7/2019, Tr. 102-104, 108

* Danh sách một số đề tài NCKH đã nghiệm thu:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng công cụ tự động khai thác, trích chọn, tổng hợp nội dung một số Website tạp chí khoa học phục vụ công tác giảng dạy và NCKH trong trường Đại hoc Hoa Lư.

Phùng Thị Thao

2013-2014

2

Nghiên cứu một số chuẩn Công nghệ thông tin quốc tế để ứng dụng giảng dạy học phần tin học theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Hoa Lư

Đào Sỹ Nhiên

2014 – 2015

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính tại trường Đại học Hoa Lư

Phạm Thị Thanh

2015 -2016

4

Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Hoa lư

Phùng Thị Thao

2015 - 2016

5

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho bài thi trắc nghiệm tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Hoa Lư

Bùi Thị Tuyết

2016-2017

6

Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý và khai thác thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Hoa Lư

Phạm Xuân Nguyện

2016-2017

7

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng học Tin học đại cương cho sinh viên trường Đại học Hoa Lư đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

Nguyễn Tất Thắng

2017-2018

8

Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển trực tuyến tại Trường ĐH Hoa Lư

Phạm Xuân Nguyện

2017-2018

9

Xây dựng phần mềm xếp và quản lý thời khóa biểu tại Trường Đại học Hoa Lư

Phạm Xuân Nguyện

2018-2019

10

Xây dựng phần mềm in và quản lý văn bằng chứng chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư

Phạm Xuân Nguyện

2019-2020

11

Nghiên cứu sử dụng OneNote vào quản lí hồ sơ dạy và học.

Phạm Thị Thanh

2020 – 2021

* Danh sách một số sách đã xuất bản:

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Tin học đại cương

Phạm Thị Thanh

Đào Sỹ Nhiên

Đồng Thị Thu

Đặng Thị Thu Hà

Phạm Xuân Nguyện

Lã Đăng Hiệp

Bùi Thị Tuyết

Phùng Thị Thao

Xây dựng, 2016

2

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục Mầm non

Nguyễn Tất Thắng

Hoàng Cao Minh

Nguyễn Thị Thu Hà

Lao động xã hội, năm 2020

TS CNTT: 0966563186