Đề án mã ngành Du lịch

Đề án và các quyết định liên quan đăng ký mở ngành Du lịch, trình độ đại học, mã ngành 7810101

Đề án đăng ký mở mã ngành Du lịch. tải về tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Du lịch, trình độ đại học và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. tải về tại đây

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Du lịch, trình độ đại học.tải về tại đây

Quyết định thành lập Ban kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành Du lịch, trình độ đại học. tải về tại đây

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành Du lịch, trình độ đại học. tải về tại đây

Điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện, danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo, danh sách giảng viên thỉnh giảng tải về tại đây

Quyết định mở ngành du lịch

Đề án và các quyết định liên quan đăng ký mở ngành Du lịch, trình độ đại học, mã ngành 7810101