NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là cuộc vận động “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” và cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” (gọi tắt là Cuộc vận động), Tổ công đoàn khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt những kết quả khích lệ.

- Tổ CĐ Khoa NN- CNTT đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tổ chức các lớp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại; tham gia các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức tham quan học tập tạo động lực cho cán bộ, đảng viên ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác và cuộc sống. Hàng năm, Tổ CĐ khoa tham gia cùng cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết, xét chọn các gương điển hình tiên tiến khen thưởng và đề nghị BCH CĐ Trường tuyên dương.
- Với tinh thần chủ động, tổ CĐ khoa đã đưa nội dung cuộc vận động sát thực tiễn lao động, học tập, nghiên cứu tham mưu của cán bộ, đoàn viên theo chức năng nhiệm vụ của từng đoàn viên công đoàn. Tổ Công đoàn khoa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên để có giải pháp cụ thể phù hợp.
- Hầu hất các công đoàn viên đều gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống, nhất là trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, 100% cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do các cấp, các ngành phát động. Cụ thể ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, và các hoạt động tình nghĩa khác như thiên tai, bão lụt … với số tiền mỗi đợt ít nhất 01 ngày lương/đoàn viên công đoàn.
- Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 5 năm qua, khoa NN- CNTT đã có hàng chục đề tài khoa học, bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế, tap chí có chỉ số trong nước, thông báo khoa học nội bộ. Hàng năm, khoa có 3 cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 cá nhân được Hiệu trưởng khen. Trong 5 năm qua tổ công đoàn khoa đã có 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyên và Đ/c Phạm Thị Thanh), 03 cá nhân được Bằng khen của UBND tỉnh (Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyên, Đ/c Phạm Thị Thanh, Đ/c Phạm Đức Thuận), 100% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS CNTT: 0966563186