CÁC QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Giảng viên và sinh viên theo dõi các quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư ban hành tháng 10/2020 theo đường dẫn sau: Các quy trình đào tạo - ĐẠI HỌC HOA LƯ || HLUV