Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Khoa

1. Phó Trưởng khoa phụ trách: ThS. Đỗ Thị Thủy

- Phó trưởng khoa phụ trách là người quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của khoa.

Phó Trưởng khoa phụ trách thực hiện các công việc sau:

- Quản lý chung; phân công nhiệm vụ cho cán bộ giảng viên trong khoa; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giảng viên.

- Trực tiếp quản lý chuyên môn bộ môn Kinh tế, Quản trị kinh doanh

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, nhân sự.

- Phụ trách công tác giáo vụ

- Phụ trách công tác thi học phần học kỳ hệ chính quy

- Tham gia công tác tự đánh giá trường, chương trình đào tạo ngành Kế toán

- Phụ trách công tác thực tập nghề

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

2. Phó Trưởng khoa: ThS. Đặng Thị Thu Hà

- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kế toán

- Phụ trách công tác sinh viên

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Phụ trách khóa luận tốt nghiệp

- Phụ trách công tác thi học phần học kỳ hệ vừa làm vừa học

- Phụ trách công tác Đoàn thể

- Phụ trách cơ sở vật chất.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

II. Các Bộ môn

1. Bộ môn Kinh tế

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng môn Kinh tế

ntbngoc@hluv.vn

0983268166

2

TS. Vũ Đức Hạnh

Giảng viên kinh tế

vdhanh@hluv.edu.vn

0914721327

3

ThS. Phạm Thị Hương

Giảng viên kinh tế

pthuowng@hluv.edu.vn

0987392903

4

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương

Giảng viên kinh tế

ntaduong@hluv.edu.vn

0989262123

5

ThS. Phạm Thị Khánh Quỳnh

Giảng viên kinh tế, Bí thư Đoàn khoa

ptkquynh@hluv.edu.vn

0985634029

2. Bộ môn Quản trị kinh doanh

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

ThS. Vũ Thị Vân Huyền

Trưởng môn Quản trị kinh doanh

vtvhuyen@hluv.edu.vn

0904222136

2

ThS. Phan Thị Hằng Nga

Giảng viên quản trị kinh doanh

pthnga@hluv.edu.vn

0967968135

3

ThS. Đinh Thị Thúy

Giảng viên quản trị kinh doanh

dinhthithuy@hluv.du.vn

0976754279

4

ThS. Bùi Thị Nhung

Giảng viên quản trị kinh doanh, Chủ tịch hội sinh viên

btnhung@hluv.vn

0973068491

5

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Giảng viên quản trị kinh doanh

ntduong@hluv.edu.vn

0914771616

6

ThS. Nguyễn Hải Biên

Giảng viên quản trị kinh doanh

nhbien@hluv.edu.vn

0982065770

7ThS. Đỗ Thị Minh NgọcGiảng viên quản trị kinh doanh0942862668

3. Bộ môn Kế toán

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

ThS. Đặng Thị Thu Hà

Phó Trưởng Khoa

Trưởng môn kế toán

dttha.kt@hluv.edu.vn

0989490552

2

ThS. Đỗ Thị Thủy

Phó trưởng khoa

dothithuy@hluv.edu.vn

0917709677

3

ThS. Lê Thị Uyên

Giảng viên kế toán

ltuyen@hluv.edu.vn

0981865002

4

ThS. Lê Thị Liễu

Giảng viên kế toán

ltlieu@hluv.edu.vn

0976389629

5

ThS. Hà Thị Minh Nga

Giảng viên kế toán

htmnga@hluv.edu.vn

0969627685

6

ThS. Vũ Thị Minh Huyền

Giảng viên kế toán

vtmhuyen@hluv.edu.vn

0945960315

7ThS. Nguyễn Thị Thanh NgaGiảng viên kế toánnttnga.ktx@hluv.edu.vn0965211661