Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Khoa

1. Phó Trưởng khoa phụ trách: ThS. Đinh Thị Kim Khánh

- Phó trưởng khoa phụ trách là người quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của khoa.

Phó Trưởng khoa phụ trách thực hiện các công việc sau:

- Quản lý chung; phân công nhiệm vụ cho cán bộ giảng viên trong khoa; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giảng viên.

- Trực tiếp quản lý chuyên môn bộ môn Kinh tế, Quản trị kinh doanh

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, nhân sự.

- Phụ trách công tác giáo vụ

- Phụ trách công tác thi học phần học kỳ hệ chính quy

- Tham gia công tác tự đánh giá trường, chương trình đào tạo ngành Kế toán

- Phụ trách công tác thực tập nghề

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

2. Phó Trưởng khoa: ThS. Đỗ Thị Thủy

- Trực tiếp phụ trách bộ môn Kế toán

- Phụ trách công tác sinh viên

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Phụ trách khóa luận tốt nghiệp

- Phụ trách công tác thi học phần học kỳ hệ vừa làm vừa học

- Phụ trách công tác Đoàn thể

- Phụ trách cơ sở vật chất.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

II. Các Bộ môn

1. Bộ môn Kế toán

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

ThS. Đặng Thị Thu Hà

Trưởng môn kế toán

dttha.kt@hluv.edu.vn

0989490552

2

ThS. Lê Thị Uyên

Giảng viên kế toán, Cố vấn học tập (các lớp liên thông kế toán)

ltuyen@hluv.edu.vn

0981865002

3

ThS. Đặng Hà Quyên

Giảng viên kế toán, Cố vấn học tập (D10KT1&2, D12KT1&2)

dhquyen@hluv.edu.vn

0987210185

4

ThS. Hà Thị Minh Nga

Giảng viên kế toán, Cố vấn học tập (D9KT1&2, D11KT1&2)

htmnga@hluv.edu.vn

0969627685

5

ThS. Vũ Thị Phượng

Giảng viên kế toán

vtphuong.kt@hluv.edu.vn

0974851288

6

ThS. Đinh Thị Thanh Huyền

Giảng viên kế toán

dtthuyen@hluv.edu.vn

0985519290

7

ThS. Đỗ Thị Thủy

Phó trưởng khoa

dothithuy@hluv.edu.vn

0917709677

2. Bộ môn Quản trị kinh doanh

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

ThS. Vũ Thị Vân Huyền

Trưởng môn Quản trị kinh doanh

vtvhuyen@hluv.edu.vn

0904222136

2

ThS. Phan Thị Hằng Nga

Giảng viên quản trị kinh doanh

pthnga@hluv.edu.vn

0967968135

3

ThS. Lê Thị Liễu

Giảng viên quản trị kinh doanh

ltlieu@hluv.edu.vn

0976389629

4

ThS. Đinh Thị Thúy

Giảng viên quản trị kinh doanh, Giáo vụ khoa

dinhthithuy@hluv.edu.vn

0976754279

5

ThS. Bùi Thị Nhung

Giảng viên quản trị kinh doanh, Cố vấn học tập lớp quản trị kinh doanh các khóa D9, D10, D11, D12

btnhung@hluv.edu.vn

0973068491

6

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Giảng viên quản trị kinh doanh

ntduong@hluv.edu.vn

0914771616

7

ThS. Vũ Thị Minh Huyền

Giảng viên quản trị kinh doanh

vtmhuyen@hluv.edu.vn

0945960315

8

ThS. Ngô Thị Hằng

Giảng viên quản trị kinh doanh

nthang@hluv.edu.vn

0988337783

9

ThS. Nguyễn Hải Biên

Giảng viên quản trị kinh doanh

nhbien@hluv.edu.vn

0982065770

3. Bộ môn Kinh tế

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng môn Kinh tế

ntbngoc@hluv.edu.vn

0983268166

2

ThS. Phạm Thị Hương

Giảng viên kinh tế, Giáo vụ khoa

pthuong@hluv.edu.vn

0987392903

3

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương

Giảng viên kinh tế

ntaduong@hluv.edu.vn

0989262123

4

ThS. Nguyễn Thị Bích Dung

Giảng viên kinh tế, Phó chủ tịch Hội sinh viên

ntbdung@hluv.edu.vn

0389920572

5

ThS. Phạm Thị Khánh Quỳnh

Giảng viên kinh tế

ptkquynh@hluv.edu.vn

0985634029

6

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý

Giảng viên kinh tế

nthly@hluv.edu.vn

0943573688

7

ThS. Đinh Thị Kim Khánh

Phó trưởng khoa phụ trách

dtkkhanh@hluv.edu.vn

0983274768

8

ThS. Hoàng Việt Hưng

Giảng viên kinh tế, Bí thư đoàn Trường ĐH Hoa Lư

hvhung@hluv.edu.vn

0918603538

9

TS. Vũ Đức Hạnh

Giảng viên kinh tế

vdhanh@hluv.edu.vn

0914721327