TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM KỈ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM” (1943-2023) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 707 - KH/BTG-TU, ngày 3/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình; Công văn số 83-CV/BTG&DV, ngày 8/2/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức Toạ đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong nhà trường về nội dung, giá trị nổi bật, sức sống trường tồn của Đề cương; góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của CB, ĐV, VC, GV và HS-SV của nhà trường vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tin tiêu điểm