CHƯƠNG TRÌNH THI TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Dành cho sinh viên CĐSP Mầm Non C27 MN, hệ chính quy, Khoá 2020-2023

Xem thêm

Chương trình học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Sử dụng trong các trường Đại học không chuyên Lý luận chính trị)

(Ban hành kèm theo Quyết định 4890/QĐ-BGDĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem thêm

Chương trình học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học (Sử dụng trong các trường Đại học không chuyên Lý luận chính trị)

(Ban hành theo Quyết định số 4890/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem thêm

Chương trình học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Sử dụng trong các trường Đại học không chuyên Lý luận chính trị)

(Ban hành kèm theo Quyết định 4890/QĐ-BGDĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem thêm

Tin tiêu điểm