TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Thực hiện Công văn số 990/ĐHSPHN-ĐT ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về thực tập sư phạm; Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN -ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế thực tập sư phạm; Quyết định số 451/QĐ-ĐHHL ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm; Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư, ngày 22/10/2023, tại trường Đại học Hoa Lư đã diễn ra việc tổng kết tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn TTSP trường ĐHSP Hà Nội.

Xem thêm

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-ĐHHL ngày 18/8/2023 của trường Đại học Hoa Lư về tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024, Bộ môn Lý luận chính trị trân trọng báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 của Bộ môn Lý luận chính trị đã hoàn thành các nội dung Hội nghị theo đúng Kế hoạch đã vạch ra và kết thúc trong không khí nghiêm túc, dân chủ, vui mừng, phấn khởi của viên chức đơn vị.

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN SINH VIÊN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Thực hiện Công văn số 990/ĐHSPHN-ĐT ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về thực tập sư phạm; Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế thực tập sư phạm; Quyết định số 451/QĐ-ĐHHL ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm; Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư: 22 sinh viên Chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, K70, Khoa LLCT – GDCD, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã Trường Đại học Hoa Lư thực tập sư phạm giai đoạn 1 và giai đoạn 2, kéo dài 2,5 tháng, từ ngày 14/8/2023, đến hết ngày 22/10/2023.

Xem thêm

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN SINH VIÊN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thực hiện Quyết định số 1745/QĐ – ĐHSPHN-ĐT, ngày 5/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội về việc thực tập sư phạm; Quy chế thực tập sư phạm của trường ĐHSP Hà Nội; Quyết định 16/QĐ-ĐHHL, ngày 9/01/2023 của Hiệu trưởng về Thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội thực tập tại trường Đại học Hoa Lư; Kế hoạch số: 14/KH-BCĐTTSP, ngày 10/01/2023 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội thực tập tại Trường Đại học Hoa Lư; ngày 6/4/2023, trường Đại học Hoa Lư tổ chức tổng kết thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư.

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM KỈ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM” (1943-2023) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 707 - KH/BTG-TU, ngày 3/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình; Công văn số 83-CV/BTG&DV, ngày 8/2/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; sáng ngày 10-3-2023, Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức Toạ đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm

Tin tiêu điểm