TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN SINH VIÊN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thực hiện Quyết định số 1745/QĐ – ĐHSPHN-ĐT, ngày 5/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội về việc thực tập sư phạm; Quy chế thực tập sư phạm của trường ĐHSP Hà Nội; Quyết định 16/QĐ-ĐHHL, ngày 9/01/2023 của Hiệu trưởng về Thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội thực tập tại trường Đại học Hoa Lư; Kế hoạch số: 14/KH-BCĐTTSP, ngày 10/01/2023 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội thực tập tại Trường Đại học Hoa Lư; ngày 6/4/2023, trường Đại học Hoa Lư tổ chức tổng kết thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư.

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM KỈ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM” (1943-2023) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 707 - KH/BTG-TU, ngày 3/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình; Công văn số 83-CV/BTG&DV, ngày 8/2/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; sáng ngày 10-3-2023, Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức Toạ đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm

Tin tiêu điểm