KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

- Mời PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nói chuyện chuyên đề về tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư, GS.TS Nguyễn Phú Trọng. - Tọa đàm khoa học về giá trị tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tiêu điểm