THÔNG TIN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2018 (2/12/2018 - 8/12/2018)

Thứ

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2 (3/12/2018)

Sáng

- Họp giao ban chuyên môn

201 Nhà A

Đ/c Tuấn

Chiều

Thứ 3 (4/12/2018)

Sáng

Chiều

Thứ 4 (5/12/2018)

Sáng

Chiều

- Họp liên tịch; Hội đồng Khoa học và Đào tạo

301 Nhà A

Đ/c: Tuấn - Thùy

Thứ 5 (6/12/2018)

Sáng

- Họp Ban chi ủy, Chi bộ; Bộ môn

VPBM

BCU, CB, BM

Chiều

Thứ 6 (7/12/2018)

Sáng

- Chấm thi môn: ĐLCMĐCSVN

- Họp nhóm: Pháp luật, hành chính

- Đào Phương; Bùi Hiền (Nộp đề NMHCNN)

VPBM

Chiều

- Tổ chức thi: PLĐC, D10. (Ra đề Đào Phương; Giang; duyệt đề Tuấn; Coi thi.....)

VPBM

Thứ 7 (8/12/2018)

Sáng

- Tổ chức thi: Nhập môn hành chính nhà nước, D10. (Ra đề Đào Phương; Bùi Hiền; duyệt đề Tuấn; Coi thi.....)

- Lan Anh, Duyên (Nộp đề LSTTVN)

VPBM

Chiều

Ghi chú: - Trong tuần công tác dạy học thực hiện theo thời khóa biểu. Công tác NCKH theo kế hoạch.

- Chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Hội nghị tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chức.

Tin tiêu điểm