Cơ cấu tổ chức – nhân sự

Đơn vị có Chi bộ độc lập, trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư, bao gồm 15 đảng viên. Ban chi ủy Chi bộ BMLLCT có 02 đồng chí: Đồng chí Đoàn Sỹ Tuấn – là Bí thư chi bộ; đồng chí Lê Thị Ngọc Thùy – là chi ủy viên. Đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn trường. Đồng chí Lê Thị Ngọc Thùy – là Chủ tịch công đoàn đơn vị.

Cơ cấu tổ chức – nhân sự

ThS. Đoàn Sỹ Tuấn - Bí thư chi bộ, P. Trưởng Bộ môn (Phụ trách)

Cơ cấu tổ chức – nhân sự

ThS. Lê Thị Ngọc Thuỳ - Chi ủy viên; P. Trưởng BM; Chủ tịch công đoàn

Cơ cấu tổ chức – nhân sự

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung - Giáo vụ Bộ môn

Bộ môn có 4 nhóm chuyên môn:

1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

2: Tư tưởng Hồ Chí Minh

3: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

4: Pháp luật – Hành chính.
Số lượng nhân sự và trình độ viên chức: Số lượng nhân sự là 15 giảng viên; trong đó có 01 Trưởng đơn vị do đồng chí Đoàn Sỹ Tuấn – Phó trưởng bộ môn (Phụ trách); 01 Phó Trưởng đơn vị là đồng chí Lê Thị Ngọc Thùy. Có 01 Tiến sĩ; Có 01 thạc sĩ đang là Nghiên cứu sinh. Cụ thể (bao gồm các thành viên dưới đây):


Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự

GVC. ThS. Đoàn Sỹ Tuấn

Bí thư chi bộ, P. Trưởng Bộ môn (Phụ trách)

tuansydoan@gmail.com. ĐT: 0944551078

ThS. Lê Thị Ngọc Thuỳ

Chi ủy viên; P. Trưởng BM; Chủ tịch công đoàn

ngocthuy0383@gmail.com. ĐT: 0945895678

Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự

GVC. TS. Phạm Thành Trung

ĐT: 0914768666

phamthanhtrungdhhl@gmail.com

ThS. Phạm Thanh Xuân

ĐT: 093885900

xuxu7882@gmail.com

Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự

ThS. Lê Thị Lan Anh

ĐT: 0985100550

truonganh.dnb@gmail.com

ThS. Đào Thị Thu Phương

ĐT: 0985525817

daophuong1224@gmail.com

Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự

ThS. Vũ Thị Hương Giang

ĐT: 0912344934

hamynguyenvu@gmail.com

ThS. Vũ Tuệ Minh

ĐT: 0973908993

tueminh2411@gmail.com

Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự

ThS. Nguyễn Thị Hào

ĐT: 0972504454

dqdat.nthao@gmail.com

ThS. Bùi Thị Thu Hiền

ĐT: 0985722556

hientriet1987@gmail.com

Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự
ThS. Phan Thị Thu Nhài
ĐT: 0936333576
phanthunhai2008@gmail.com
  • ThS. Đỗ Thị Yên

ĐT: 0995868586

dothiyen85@gmail.com
Cơ cấu tổ chức – nhân sự
Cơ cấu tổ chức – nhân sự
ThS. Nguyễn Thị Thu Dung
ĐT: 0947061988
nguyenthithudung220888@gmail.c
ThS. Nguyễn Thị Thúy Mai
ĐT: 0129654888
nguyenthuymai.0102@gmail.com
Cơ cấu tổ chức – nhân sự
CN.Nguyễn Thị Thu Thủy
ĐT: 0915300592
nguyenthuy1891@gmail.com

Tin tiêu điểm