TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM KỈ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM” (1943-2023) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 707 - KH/BTG-TU, ngày 3/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình; Công văn số 83-CV/BTG&DV, ngày 8/2/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức Toạ đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong nhà trường về nội dung, giá trị nổi bật, sức sống trường tồn của Đề cương; góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của CB, ĐV, VC, GV và HS-SV của nhà trường vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xem thêm

KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

- Mời PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nói chuyện chuyên đề về tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư, GS.TS Nguyễn Phú Trọng. - Tọa đàm khoa học về giá trị tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2018 (2/12/2018 - 8/12/2018)

Xem thêm

Tin tiêu điểm