Những đóng góp tiêu biểu của đơn vị trong xây dựng, phát triển nhà trường qua hoạt động đào tạo của đơn vị

Đảm nhiệm trọng trách giảng dạy các môn Lý luận chính trị: Khoa học Mác Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hành chính nhà nước; Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Pháp luật đại cương; Lôgic học đại cương; Thể chế chính trị Việt Nam…Đây là những khối lượng kiến thức cơ bản, nền tảng góp phần giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, tư tưởng, quan điểm; đạo đức, tình cảm, niềm tin và phương pháp làm việc khoa học cho người học.

Chất lượng dạy học của đơn vị không ngừng được nâng lên, các hoạt động thao giảng, dự giờ, trao đổi chuyên môn của đơn vị được thực hiện thường xuyên, góp phần cùng nhà trường đào tạo ra hàng vạn trí thức có trình độ chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn và luôn là một trong các đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động tư tưởng chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tham gia xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành kép trình độ cao đẳng sư phạm GDCD cho 4 lớp thuộc 4 khóa đào tạo (V5A Văn – GDCD; V7 Địa – GDCD; C15 GDCD –Sử; C16 Sử GDCD). Tham gia xây dựng, phát triển và chuyển đổi chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành GDCT từ niên chế sang học chế tín chỉ. Và đang chuẩn bị tích cực các điều kiện cho việc tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học chuyên ngành GDCT.

Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường; góp phần bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân sinh quan Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên (19 khóa đào tạo giáo viên trung học sư phạm Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình; 23 khóa đào tạo cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình trước đây và nay là Trường Đại học Hoa Lư; 9 khóa đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Hoa Lư)

.Ngành nghề đào tạo

Hội thảo chuyên đề môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Ngành nghề đào tạo

Hình ảnh: Hội thảo khoa học

"10 năm nghiên cứu và giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư"

Ngành nghề đào tạo

Hình ảnh: Hoạt động dạy học của Bộ môn Lý luận chính trị

Ngành nghề đào tạo

Hình ảnh: Hoạt động dạy học của Bộ môn Lý luận chính trị

Ngành nghề đào tạo

Hình ảnh: Hoạt động dạy học của Bộ môn Lý luận chính trị

Tin tiêu điểm