TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Thực hiện Công văn số 990/ĐHSPHN-ĐT ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về thực tập sư phạm; Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN -ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế thực tập sư phạm; Quyết định số 451/QĐ-ĐHHL ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm; Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư, ngày 22/10/2023, tại trường Đại học Hoa Lư đã diễn ra việc tổng kết tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn TTSP trường ĐHSP Hà Nội.

Tin tiêu điểm