TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Thực hiện Công văn số 990/ĐHSPHN-ĐT ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về thực tập sư phạm; Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN -ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế thực tập sư phạm; Quyết định số 451/QĐ-ĐHHL ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm; Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư, ngày 22/10/2023, tại trường Đại học Hoa Lư đã diễn ra việc tổng kết tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn TTSP trường ĐHSP Hà Nội.

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO ĐOÀN SINH VIÊN TTSP TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Thực hiện Công văn số 990/ĐHSPHN-ĐT ngày 26/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về thực tập sư phạm; Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế thực tập sư phạm; Quyết định số 451/QĐ-ĐHHL ngày 14/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm; Kế hoạch số 174/KH-ĐHHL ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức thực tập sư phạm cho Đoàn sinh viên TTSP trường ĐHSP Hà Nội tại trường Đại học Hoa Lư: 22 sinh viên Chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, K70, Khoa LLCT – GDCD, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã Trường Đại học Hoa Lư thực tập sư phạm giai đoạn 1 và giai đoạn 2, kéo dài 2,5 tháng, từ ngày 14/8/2023, đến hết ngày 22/10/2023.

Xem thêm

THAM GIA THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI DO ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC

Tham gia cuộc thi đại diện Đảng uỷ Trường Đại học Hoa Lư có: Đ/c Phùng Thị Thanh Hương - UVBCH Đảng uỷ, Bí Thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường PTTHSP Tràng An đạt giải 3; Đ/c Đoàn Sỹ Tuấn - Bí Thư Chi bộ, Trưởng BMLLCT đạt giải Khuyến khích. Qua Hội thi các thí sinh dự thi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác Đảng, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng của nhà trường.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH THI TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Dành cho sinh viên CĐSP Mầm Non C27 MN, hệ chính quy, Khoá 2020-2023

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM KỈ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM” (1943-2023) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 707 - KH/BTG-TU, ngày 3/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình; Công văn số 83-CV/BTG&DV, ngày 8/2/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức Toạ đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong nhà trường về nội dung, giá trị nổi bật, sức sống trường tồn của Đề cương; góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của CB, ĐV, VC, GV và HS-SV của nhà trường vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xem thêm

KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

- Mời PGS.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện triết học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nói chuyện chuyên đề về tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư, GS.TS Nguyễn Phú Trọng. - Tọa đàm khoa học về giá trị tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xem thêm

Tin tiêu điểm