Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-ĐHHL ngày 18/8/2023 của trường Đại học Hoa Lư về tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024, Bộ môn Lý luận chính trị trân trọng báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024 của Bộ môn Lý luận chính trị đã hoàn thành các nội dung Hội nghị theo đúng Kế hoạch đã vạch ra và kết thúc trong không khí nghiêm túc, dân chủ, vui mừng, phấn khởi của viên chức đơn vị.

Tin tiêu điểm