Tuần sinh hoạt Chính trị - Chuyên môn đầu năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch số 182/KH-ĐHHL ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Hoa Lư, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn năm học 2023-2024 vào 02 ngày 7-8/9/2023 tại văn phòng khoa, tập trung vào các nội dung chính sau:

Nội dung thứ nhất là sinh hoạt chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”. Ở nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Bí thư Chi bộ đã quán triệt tới toàn thể đảng viên trong khoa thực hiện nghiêm chuyên đề năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Hồng – Chi uỷ viên quán triệt các nội dung cụ thể trong chuyên đề để từng đảng viên tự ý thức được tầm quan trọng của việc nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên đã trình bày những ý kiến có liên quan tới nội dung của chuyên đề vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ công tác cụ thể của bản thân. Từ đó mỗi đảng viên thấm nhuần và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học, đưa việc nêu gương, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi người; củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng bộ và chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung thứ hai là hưởng ứng học tập suốt đời, chuyển đổi số trong giáo dục và công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh vai trò của học tập suốt đời, chuyển đổi số trong cuộc sống nói chung và trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non nói riêng.

Nội dung thứ ba là góp ý các văn bản quản lí chất lượng. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm lấy ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, giảng viên trong việc xây dựng các văn bản của nhà trường. Đồng chí Lưu Thị Chung – Phó trưởng khoa tổ chức cho toàn thể giảng viên góp ý 2 văn bản quản lí chất lượng, tổng hợp, thống nhất các ý kiến góp ý và gửi biên bản về nhà trường.

Nội dung thứ tư là sinh hoạt chuyên môn toàn khoa. Với những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, lãnh đạo khoa đã quán triệt tới toàn thể giảng viên nghiêm túc thực hiện các công việc theo vị trí việc làm, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mới do khoa, nhà trường giao. Trong đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Vân – Phó trưởng khoa nhấn mạnh các đồng chí giảng viên trong khoa làm công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập cần sát sao hơn nữa với hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm đạt hiệu quả cao. Đồng chí Lưu Thị Chung triển khai một số công việc liên quan hoạt động động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, chuẩn bị các điều kiện để đánh giá giữa chu kì chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Từ nội dung sinh hoạt chuyên môn toàn khoa, các bộ môn tiếp tục sinh hoạt chuyên môn dưới sự chỉ đạo của trưởng môn.

Sau 02 ngày làm việc tập trung, toàn thể giảng viên của khoa đã cùng thảo luận các nội dung, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nhằm từng bước cải tiến chất lượng đào tạo. Tập thể khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm học, trọng tâm là công tác dạy học, NCKH, đảm bảo chất lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sinh viên, phát triển Đảng. Đợt sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, trang trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề cho sự thành công của năm học 2023-2024.