Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Khoa

1. Trưởng khoa (kiêm Trưởng Bộ môn Nghệ thuật): ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

- Quản lí chung các hoạt động của khoa SP Tiểu học – Mầm non theo phân cấp quản lý, chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của khoa.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển khoa, phân công chuyên môn, Hoạt động dạy học, thi đua khen thưởng, công tác Đảng, quản lý cơ sở vật chất, tài chính, cổng thông tin điện tử, duyệt bài đăng trên cổng thông tin do khoa quản lý, tuyên truyền tuyển sinh;

- Chỉ đạo, quản lí trực tiếp các hoạt động của Bộ môn Nghệ thuật; Nghiệp vụ Tiểu học

- Quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; đảm bảo chất lượng, NCKH, phục vụ cộng đồng, công tác quản lý sinh viên, công tác Đoàn thể, Đoàn thanh niên;

- Chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai kế hoạch khảo sát, nắm bắt nhu cầu xã hội để cập nhật, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, môn học và mở các ngành đào tạo mới.

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên do khoa quản lý; tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định;

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giảng viên chính: giảng dạy, NCKH, phục vụ cộng đồng ... theo Quy định hiện hành.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài trường trong thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp với các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập quản lý học tập, rèn luyện, sinh hoạt của sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Ký các văn bản hành chính, chuyên môn báo cáo về Nhà trường;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công;

3. Phó Trưởng khoa:

TS. Vũ Thị Diệu Thúy

- Chỉ đạo, quản lí trực tiếp các hoạt động của bộ môn Nghiệp vụ Mầm non

- Chịu trách nhiệm về công tác Đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học của CB, GV, SV;

- Phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền tuyển sinh;

- Phối hợp xây dựng các loại kế hoạch hoạt động, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển khoa; triển khai kế hoạch hoạt động của khoa;

- Phối hợp, chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai kế hoạch khảo sát, nắm bắt nhu cầu xã hội để cập nhật, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, môn học và mở các ngành đào tạo mới.

- Tham gia đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định;

- Viết tin, bài cho cổng Thông tin điện tử của khoa về hoạt động NCKH, đảm bảo chất lượng và phát triển Đảng.

- Dự họp Giao ban CM, điều hành họp khoa, ký các văn bàn hành chính nếu Trưởng khoa ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường và Trưởng khoa phân công.

II. Các Bộ môn

1. Trưởng môn NVTH: ThS. Lê Thị Thu Hương

- Phân công chuyên môn bộ môn Nghiệp vụ Tiểu học (NVTH), lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động của tổ NVTH, duyệt đề cương chi tiết học phần, đề thi, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, rà soát giờ dạy, NCKH… của bộ môn NVTH theo đúng chức trách.

- Tham gia các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của khoa, của bộ môn NVTH, tham gia công tác đảm bảo chất lượng, tuyên truyền tuyển sinh

- Phối hợp xây dựng các loại kế hoạch hoạt động, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển khoa; triển khai kế hoạch hoạt động của khoa;

- Trực tiếp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành GDTH

- Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các phòng thực hành Nghiệp vụ Mầm non phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Chủ trì các cuộc họp chuyên môn của Tổ NVTH; chủ trì xây dựng và tổ chức Hội thảo chuyên đề do tổ Bộ môn phụ trách;

- Tham gia đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định;

- Viết tin, bài cho cổng Thông tin điện tử của khoa về hoạt động của tổ NVTH;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường và P. Trưởng khoa phụ trách phân công.

2. Trưởng môn NVMN: TS. Vũ Thị Diệu Thúy

- Phân công chuyên môn bộ môn NVMN, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động của tổ NVMN, duyệt đề cương chi tiết học phần, đề thi, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, rà soát giờ dạy, NCKH… của bộ môn NVMN theo đúng chức trách.

- Tham gia các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của khoa, của bộ môn NVMN, tham gia công tác đảm bảo chất lượng, tuyên truyền tuyển sinh

- Phối hợp xây dựng các loại kế hoạch hoạt động, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển khoa; triển khai kế hoạch hoạt động của khoa;

- Trực tiếp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành GDMN;

- Chủ trì các cuộc họp chuyên môn của Bộ môn NVMN; chủ trì xây dựng và tổ chức Hội thảo chuyên đề do Bộ môn phụ trách;

- Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các phòng thực hành Nghiệp vụ Mầm non phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Tham gia đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định;

- Viết tin, bài cho cổng Thông tin điện tử của khoa về hoạt động của tổ NVMN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường và Plãnh đạo khoa phân công.

3. Phoó Trưởng Bộ môn Nghệ thuật: ThS. Hoàng Thị Hường

- Phân công chuyên môn Bộ môn Nghệ thuật, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động của Bộ môn Nghệ thuật, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, rà soát giờ dạy, NCKH… của Bộ môn Nghệ thuật theo đúng chức trách.

- Tham gia các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện kế của Bộ môn Nghệ thuật

- Chủ trì các cuộc họp chuyên môn của Bộ môn Nghệ thuật; chủ trì xây dựng và tổ chức Hội thảo chuyên đề do Bộ môn phụ trách;

- Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng các phòng thực hành Nghiệp vụ Mầm non, Nghiệp vụ Tiểu học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học;