CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện Công văn số 598-CV/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; ngày 11 tháng 3 năm 2024, Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non tổ chức sinh hoạt chuyên đề chủ đề công tác năm 2024: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất.

Nội dung buổi sinh hoạt gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Tóm tắt các nội dung của chủ đề năm 2024của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất.

Phần thứ hai: các ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Chủ tọa Hội nghị; cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Khoa.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt chủ đề và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Bùi Thị Hồng - UV Chi ủy - trình bày báo cáo tóm tắt Chủ đề công tác năm 2024của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất

Hội nghị sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến tham luận về nội dung chủ đề gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân và đơn vị:

Các đòng chí dự Hội nghị báo cáo tham luận về các nội dung theo chủ đề gắn với vị trí công tác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí í thư chi bộ nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm của Hội nghị, quán triệt việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc triển khai chủ đề, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động trong Khoa SP Tiểu học - Mầm non nói riêng, Trường Đại học Hoa Lư nói chung hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung trong chủ đề. Từ đó, Chi bộ sẽ liên hệ với thực tiễn của đơn vị và từng cá nhân để lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2024. Đồng thời, xác định những vấn đề còn hạn chế về kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2024Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ điều hành Hội nghị

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2024

Đồng chí Bùi Thị Hồng – Chi ủy viên,

báo cáo tóm tắt Chủ đề công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2024

Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân phát biểu tham luận tại Hội nghị

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2024Đồng chí Lê Thị Thu Hương phát biểu tham luận tại Hội nghị