Hoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Hoa Lư, căn cứ Kế hoạch số 29/QĐ-ĐHHL ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoá D12 năm học 2022 - 2023, các Hội đồng thực hiện chấm 26 khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoá D12, trong đó có 17 khoá luận của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

Khoá luận tốt nghiệp là đề tài khoa học của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đang học năm cuối khoá, thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng chấm khoá luận để được đánh giá, xét công nhận tốt nghiệp. Bằng việc nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết, kỹ năng thực hành và phương pháp nghiên cứu, sinh viên thể hiện được khả năng, sự hiểu biết sâu về chuyên môn ngành học của mình thông qua việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp.

Tất cả các khoá luận được các Hội đồng đánh giá cao, phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo; có mục đích cụ thể, rõ ràng, có tính sáng tạo, tính thực tiễn và không trùng lặp với các nghiên cứu khác, giải quyết trọn vẹn các vấn đề đặt ra. Kết quả: 17/17 khoá luận tốt nghiệp đạt loại Giỏi.

Dưới đây là một số hình ảnh của các Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12, Khoa Sư phạm Tiểu hoc – Mầm non:

Hoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non

Hoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non

Hoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm nonHoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm nonHoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm nonHoàn thành chấm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá D12 Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non

Tin tiêu điểm