KHOA SƯ PHẠM TRUNG HỌC – NƠI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ NGHỀ GIÁO

ThS. Trần Thị Huyền Phương – Phó trưởng khoa

Khoa Sư phạm Trung học -Trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHHL, ngày 01 tháng 8 năm 2021 về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Hoa Lư.

Sứ mạng của Khoa đó là:Đào tạo giáo viên trung học; tổ chức nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Toán học, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (Vật lý và Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý), phục vụ cho nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh và cả nước.

Để thực hiện sứ mạng của mình, khoa xác định chức năng, nhiệm vụ chính, đó là: Tổ chức quản lý và triển khai các ngành đào tạo giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, biên soạn giáo trình, tài liệu, chương trình đào tạo, đánh giá kiểm định chương trình đào tạo thuộc các ngành, chuyên ngành do Khoa quản lý;Xây dựng kế hoạch hợp tác với các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh để tổ chức cho sinh viên đi thực tế, thực hành, thực tập; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường, xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ngoài trường;Tổ chức điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu xã hội để cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo và mở các ngành đào tạo mới;Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Về nhân sự: Khoa có đội ngũ mạnh với 27 cán bộ, giảng viên trong đó có 03 Tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 22 Thạc sĩ và 1 Cử nhân. Với 4 tổ chuyên môn: Toán, Khoa học Tự nhiên, Ngữ Văn, Lịch sử - Địa lý, quản lý 06 ngành đào tạo trình độ Đại học: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử - Địa lý. Các chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, cập nhật nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Bên cạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học luôn đượcBan lãnh đạo khoa và cán bộ giảng viên trong khoa xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của giảng viên. Khoa tập trung nhiều cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ, tâm huyết, say mê nghiên cứu nên hàng năm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được triển khai thực hiện, nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, nhiều tài liệu giảng dạy được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Tuy mới được thành lập trên cơ sở việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự của nhà trường nhưng Khoa Sư phạm Trung học lại có bề dày đào tạo sinh viên các khối ngành Sư phạm, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Ninh Bình. Với chức năng, nhiệm vụ mới, Khoa sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đặc biệt trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Hoa Lư./.